Joves i espai públic

COM(N)VIVIM ALS CARRERS?

Recerca participativa que va permetre conèixer millor la realitat ju- venil del barri, detectar factors de risc i poder oferir respostes inte- grals i coordinades. Va comptar amb la implicació de professionals dels dife- rents recursos juvenils del barri i de la ciutat, així com amb la dels joves.

Aquesta recerca va analitzar la situació dels joves per identi car quines acti- vitats dirigides a ells es duien a terme, en va recollir les necessitats i interessos i va permetre de nir l’escenari desitjable per cobrir les necessitats manifestades.