Procés Comunitari

El procés comunitari Marianao Té Cor és una iniciativa que neix amb la voluntat d’incidir en un territori determinat amb l’objectiu de millorar les condicions familiars, educatives, ocupacionals, relacionals i socials incorporant en la seva metodologia, la participació de tots els agents implicats amb la finalitat d’aconseguir respostes multidimensionals al repte de la multicausalitat de l’exclusió social.

Tot plegat, partint de l’existent, generant un coneixement compartit de la realitat, estimulant noves relacions i respostes a les necessitats i els reptes de la comunitat, reforçant i promovent el seu lideratge en tot el procés comunitari.

Objectius del procés comunitari

El seu objectiu fonamental se centra en la promoció de la persona, mobilitzant els seus recursos tècnics i institucionals, a través de la participació activa i democràtica de la població en l’estudi, programació i  execució dels diferents programes comunitaris.

  • Impulsar processos que afavoreixin el desenvolupament local i millorin les condicions de vida de tota la població.
  • Generar un model d’intervenció social que estimuli la corresponsabilitat i el compromís social de la comunitat en la generació d’actuacions de millora en el territori.
  • Prevenir i revertir situacions de conflictivitat social en pro de la convivència ciutadana intercultural.
  • Promoure la creació de nous projectes socials, econòmics i culturals que complementin les polítiques públiques ja existents, generadors de benestar i cohesió social, que donin resposta a les necessitats de les persones, especialment les que estan afectades per la crisi.

Amb la finalitat de:

  • Aconseguir la implicació dels agents del territori santboià en la creació conjunta d’estratègies d’intervenció comunitària.
  • Estimular l’actitud proactiva dels grups d’acció comunitària en la generació i la implementació de noves línies d’actuació.
  • Garantir la permanència del coneixement, sistematitzant i implementant accions de transferència de model.