Comissions de treball

Les comissions són grups de treball autònoms que s’han configrat per donar forma, reflexionar i dissenyar les propostes concretes prioritzades als GAC’s. També poden portar a terme les propostes o delegar-ho en altres recursos.

Actualment existeixen 7 comissions de treball, i cada una d’elles està vinculada a un GAC.

Les comissions neixen a partir de la realització de la Programació Comunitària, el document que recull la priorització d’actuacions que es volen desenvolupar al territori donant resposta a les necessitats que es van detectar al Diagnòstic Comunitari.

Les comissions estan formades també pels diferents agents del territori (administració, recrusos tècnics i ciutadania) que hi participen de manera voluntària i que són els que s’encarreguen de definir les propostes que es portaran a terme al territori.